Miljöpolicy

  • Vårt kunnande och agerande inom miljöområdet skall vara av sådan kvalitet att vi blir en viktig partner till våra kunder, genom en ständig miljöanpassad utveckling inom transportområdet.
  • Vi skall följa gällande miljölagstiftning .
  • Våra transporter skall ske så miljöanpassat som möjligt .
  • All rengöring av våra fordon sker i tvätthallar, anpassade för att på bästa möjliga sätt ta hänsyn till miljön .
  • Vi skall källsortera så långt som möjligt .
  • Vi skall genom ständiga förbättringar arbeta för att förhindra en negativ påverkan på miljö och människor .
  • All personal skall ha anpassad utbildning, samt känna till vår miljöpolicy och aktivt bidraga till att denna uppfylls .
  • De miljökrav som ställs på våran verksamhet skall också ställas på leverantörer och andra samarbetspartners .